Schooltijden

De lessen beginnen om 8.30 uur. Vanaf 8.20 uur gaan de deuren open en staan de leerkrachten bij de deur om uw kind te begroeten. We werken met een continurooster, dit houdt in dat de kinderen op school, samen met de leerkracht, lunchen. Om 14.00 uur is de school uit.

Schoolvakantie en studiedagen

Schooljaar 2023-2024
Data
Herfstvakantie
16 tot en met 20 oktober
Kerstvakantie
25 december tot en met 5 januari
Voorjaarsvakantie
12 tot en met 16 februari
Pasen
29 maart tot en met 2 april
Meivakantie
29 april tot en met 10 mei
Tweede pinksterdag
20 mei
Zomervakantie
15 juli tot en met 25 augustus
Studiedagen
maandag 11 september
vrijdag 13 oktober
maandag 23 oktober
woensdag 29 november
maandag 8 januari
vrijdag 2 februari
maandag 19 februari
vrijdag 17 mei
woensdag 26 juni

Schoolkalender

Download via de onderstaande knop de ouderkalender van het Mozaïek. De kalender is ook in onze ouderapp Parro te vinden.

Informatiegids voor ouders

Download via de onderstaande knop onze informatiegids voor ouders. Hierin staat alle praktische informatie van het Mozaïek. De officiële  schoolgids is te vinden via ‘scholen op de kaart‘. 

Communicatie via Parro

Voor korte praktische mededelingen gebruiken we Parro. Dit is een veilige omgeving waarin we bijvoorbeeld kunnen chatten, afspraken kunnen plannen en foto’s kunnen delen. Via de weekberichten blijven ouders op de hoogte van activiteiten in de groep en welke nieuwe dingen de kinderen allemaal leren. Als uw kind ziek is, kunt dit melden aan de groepsleerkracht via Parro (voor 8 uur s`ochtends).

De ouderraad

Door het hele schooljaar heen wordt de school geholpen door de ouders van de ouderraad. Op vrijwillige basis staan zij voor ons klaar bij de organisatie van allerlei activiteiten voor de kinderen (bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, de schoolreisjes, sportdagen of kerst). Vanuit het team en vanuit de ouderraad zijn bij deze activiteiten enkele leden betrokken.

Ongeveer eens per twee maanden komt de ouderraad bij elkaar om de komende activiteiten te bespreken en de afgeronde activiteiten te evalueren. Hier is ook altijd één van de leerkrachten aanwezig en de directeur. Voor grote activiteiten heeft de ouderraad extra hulp nodig. Hiervoor wordt dan via Parro of de nieuwsbrief een oproep aan ouders gedaan.

Om alle leuke activiteiten te kunnen organiseren voor de kinderen vraagt de ouderraad jaarlijks een (vrijwillige) ouderbijdrage. Dit bedrag wordt jaarlijks in samenspraak met de medezeggenschapsraad vastgesteld. Dit schooljaar is het een bedrag van 50 euro per leerling: 27,50 euro voor het schoolreisje en 22,50 euro over overige activiteiten. Voor groep 8 is dit 22,50 euro, omdat zij niet op schoolreisje gaan. Zij gaan aan het einde van het schooljaar op kamp, waarvoor een aparte bijdrage wordt gevraagd. Voor leerlingen die gedurende het schooljaar instromen berekent de ouderraad een bedrag naar rato.

Mocht u om wat voor reden dan ook de bijdrage niet kunnen betalen, dan kunt u dit aangeven bij de directeur. We kunnen dan samen naar mogelijke oplossingen kijken, zoals bijvoorbeeld de Meedoen-regeling van de gemeente Doetinchem.
Van de ouderbijdrage wordt bijvoorbeeld het Sintcadeautje, de ijsjes bij de sportdag, Lente ontbijtje, een springkussen bij de Koningsspelen en iets lekkers met Kerst bekostigd.

Heeft u vragen voor de ouderraad of lijkt het u leuk om lid te worden? Stuur dan gerust een bericht aan or@obsmozaiek.nl.

De medezeggenschapsraad

Bij ons op school bestaat de medezeggenschapsraad (MR) uit drie ouders en drie personeelsleden. De MR praat mee over de schoolontwikkeling. Het is prettig om samen met vertegenwoordigers van de ouders te onderzoeken, bespreken en besluiten welke koers goed is voor de school. De MR heeft over een aantal zaken instemmingsrecht. Bijvoorbeeld de schoolgids, het schoolplan of de vrijwillige ouderbijdrage. Ook is er bij bepaalde zaken sprake van adviesrecht van de MR. Zowel het advies- als het instemmingsrecht staan uitvoerig beschreven in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).
De MR vergadert ongeveer 8 per jaar, waarbij de directeur gedeeltelijk aanwezig is als adviserend lid om toelichting te geven of advies in te winnen. De MR heeft ook regelmatig contact met de ouderraad en de notulen van de vergadering worden na vaststelling op de website van school geplaatst. Op de website kunt u ook zien wie de leden van de MR zijn.

Wanneer u contact wilt opnemen met de MR dan kan dat via mr@obsmozaiek.nl Ook bent u als toehoorder welkom bij de vergaderingen.

Zaken die school overstijgend zijn worden behandeld in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van scholengroep IJsselgroep. Ook hierin zitten vertegenwoordigers van onze school.

Verlof aanvragen

Vanaf vijf jaar zijn kinderen leerplichtig en kan er alleen verlof gegeven worden bij bijzondere omstandigheden. U kunt dit schriftelijk bij de directeur aan te vragen met een verlofaanvraagformulier. 

Deze formulieren vindt u bij de hoofdingang. Achterop staan ook alle redenen waarvoor we verlof mogen verlenen. Wanneer u twijfelt, bespreek uw verzoek dan met de directeur.

Bestanden Medezeggenschapsraad