over onze school

OUDERRAAD

Wat doet de Ouderraad?

De leden van de ouderraad zijn ouders die op vrijwillige basis het schooljaar voor de kinderen willen veraangenamen met leuke activiteiten. Het gaat dan om activiteiten die niet meer zijn weg te denken uit het schoolbeeld en buiten het directe lesprogramma vallen, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas en Kerst, de schoolreis of het schoolfeest en de sportdag. Deze activiteiten worden door de ouderraad georganiseerd, in samenwerking met leerkrachten. De activiteiten worden gefinancierd uit de ouderbijdrage die elk schooljaar per kind geïnd wordt. Tijdens de jaarlijkse informatieve ouderavond aan het begin van het schooljaar wordt de hoogte van deze bijdrage vastgesteld. In de ouderbijdrage zit een bedrag voor schoolreizen, dan wel het schoolfeest. Ouders, die onze school bezoeken, geven daarmee aan hiermee akkoord te gaan.

De ouderraad, bestaande uit een dagelijks bestuur van voorzitter, penningmeester en secretaris en algemene leden heeft iedere zes weken een vergadering. In die vergaderingen worden onder meer de komende activiteiten besproken en activiteiten die zijn geweest geëvalueerd. Een afgevaardigde van het team is altijd aanwezig tijdens de vergaderingen. Verder onderhouden de ouderraad en de medezeggenschapsraad onderling contact.

Bij de start van elk nieuw schooljaar wordt een activiteitenkalender gemaakt. Per activiteit wordt een werkgroep samengesteld uit leerkrachten en ouderraadleden, die vervolgens de betreffende activiteit gaan uitwerken en organiseren. Voor de uitvoering van sommige activiteiten wordt de hulp ingeroepen van ouders, zoals bij de Pietenochtend of de sportdagen.

Verder zijn de verkeersouder en het kriebelteam verbonden aan de ouderraad.

De verkeersouder houdt zich bezig met het verkeer en de verkeersveiligheid rondom de school. Verder maakt de verkeersouder het mede mogelijk dat groep 7 het praktische deel van het verkeersexamen af kan leggen.

Het kriebelteam verzorgt de hoofdluiscontrole. Na iedere schoolvakantie houdt het team controles. Door deze consequente controles worden slechts incidenteel neten en/of luizen geconstateerd. Bij constatering thuis, dringen wij er ten zeerste op aan dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de betreffende groepsleerkracht. Mede door de medewerking vanuit het thuisfront kan het kriebelteam adequaat optreden en krijgen neten en luizen nauwelijks nog kans krijgen zich te verspreiden op onze school.

De ouderraad kan op alle fronten altijd hulp gebruiken. Wilt u meer informatie? Stuur gerust een mail naar or@obsmozaiek.nl.