Ons Daltononderwijs

Kernwaarden

De vijf kernwaarden van het Daltonidee zijn ons kompas. De dingen die we op school doen en leren toetsen we aan deze waarden. Naast de schoolse vakken die op elke school worden aangeboden, helpen we de kinderen om te groeien in zelfstandigheid en we leren hen omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. 

Ze kunnen samenwerken én we zorgen er samen voor dat er gewerkt en geleerd kan worden. We reflecteren op ons handelen en op de resultaten. Dit doen we bijvoorbeeld aan de hand van kindgesprekken, intervisie, collegiale consulatie, gesprekken met ouders, toetsen en bespreken van gemaakt werk. 

Effectiviteit gaat over het inzetten van de juiste middelen, kwaliteiten en mensen voor de beoogde doelen. Dit kunnen doelen van leerlingen zijn in hun leerproces en ook doelen die we als school samen hebben.

Planborden en takenblad

In de groepen wordt gewerkt met een planbord en een takenblad. In groep 1 leren we de kinderen aan de hand van een dagplanning en een kiesbord om overzicht over een dag en een week te krijgen. Naast keuzewerk krijgen de kinderen een aantal verplichte werkjes per week. Zo dragen we er zorg voor dat bij de kleuters alle ontwikkelingsgebieden voldoende aan bod komen. 

De kinderen mogen zelf plannen wanneer ze bepaalde werkjes of activiteiten doen, met wie en op welke plek (lokaal, in het halletje of op het leerplein). Gedurende de schooljaren neemt de zelfstandigheid, de vrijheid en daarmee ook de verantwoordelijkheid van de leerlingen toe. De leerlingen krijgen vrijheid om taken zelf in te delen. 

Ze kunnen samenwerken aan taken die ze lastig vinden of hiervoor juist een rustig plekje alleen uitzoeken. Ook kunnen leerlingen zelf om uitlegmomenten vragen tijdens de zelfstandig werktijd en we leren ze om zelf keuzes te maken in de verwerkingsstof die zij nodig hebben.

We monitoren zorgvuldig op welke manier de kinderen omgaan met hun dag- of weekplanning, zodat we zorgen voor een passende mate van vrijheid en zelfstandigheid. Wekelijks reflecteren we hier met de kinderen op en begeleiden hen op basis van hun onderwijsbehoefte. Zo leren kinderen leren en hebben we vertrouwen dat wat je nu nog niet kunt, morgen misschien wel lukt.

Gelukskoffer en Kanjertraining

Met de lessen uit de Gelukskoffer leren we de kinderen op een toegankelijke manier hoe zij ‘duurzaam geluk’ kunnen vergroten. Ze werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en leren over hun eigen invloed op geluk. 

De doelstelling van Gelukskoffer is kinderen op jonge leeftijd inzicht te geven in het praktisch herkennen en ontwikkelen van geluk waardoor zij een stevige basis meekrijgen voor de toekomst. Daarmee sluit het goed aan op onze missie en bovendien zijn de lessen heel erg leuk en verbindend! Met gelukskoffer investeren we in jong leiderschap en het welzijn van onze leerlingen. 

Kinderen die zichzelf kennen en in zichzelf geloven zijn in staat om niet alleen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, maar ook voor de ander. 

"MOZAÏEK IS EEN KANJERSCHOOL"

Onze school is een Kanjerschool. Dit houdt in dat alle medewerkers gecertificeerde kanjertrainers zijn en alle leerlingen kanjertraining krijgen. Ook met de kanjertraining leren kinderen positief en respectvol over zichzelf en een ander denken. 

Kinderen krijgen handvatten voor verschillende sociale situaties, ze worden zich bewust van de gevolgen van hun gedrag en wijze van communiceren en ze leren om conflicten zelf op te lossen. 

Kanjerafspraken gelden voor iedereen in en om de school!

Bewegend leren en samenwerken

Bewegen is onmisbaar en gezond voor je lijf en je brein. Met Bewegend Leren zorgen we voor afwisseling en beweging, waardoor het onthouden van bijvoorbeeld tafels en spelling makkelijker gaat. Ons schoolplein is ingericht met verschillende mogelijkheden voor bewegend leren, zoals een honderdvel, een toetsenbord en de windrichtingen. Ook binnen in de hal zijn verschillende plekken ingericht om tafelsommen te meppen of een estafette-dictee te doen.

In ons werkplaatslokaal en op het leerplein zijn plekken ingericht, waar kinderen uit verschillende groepen samen kunnen werken én kunnen samenwerken. Dit kan bijvoorbeeld een schaakspel zijn, het bouwen van een maquette, een muziekstuk componeren of lekker lezen in een mooi boek.
Om te zorgen dat samenwerken op school ook effectief is werken we met coöperatieve werkvormen in onze lessen. Elk kind heeft een eigen, actieve bijdrage in de samenwerking.

Thema's

We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de ‘echte’ wereld. Regelmatig werken we met thema’s die ieder jaar terugkomen, zoals ‘Jouw verhaal, mijn verhaal’ aan het begin van het schooljaar en de ‘De rechten van het kind’ in november. Rond 4 en 5 mei staan we jaarlijks stil bij het thema ‘Vrijheid’ en met de verkiezingen van de leerlingenraad werken aan democratie. Ook onze lessen wereldoriëntatie bieden we aan in thema’s waarbij de vakgebieden natuur/techniek, geschiedenis, aardrijkskunde, burgerschap en kunst zijn geïntegreerd.

Een gezonde school

We stimuleren een gezonde en duurzame levenshouding. We scheiden het afval, doen jaarlijks mee met het Europese schoolfruit project, geven tweemaal per week gymles en zijn actief gericht op het welzijn van onze leerlingen. Samen met sport-ID Doetinchem organiseren we verschillende naschoolse sportactiviteiten.

Onderwijsbehoeften

Op school geven wij invulling aan passend onderwijs. Dat doen we elke dag samen met de kinderen en in samenspraak met ouders. Ook hebben we verschillende specialisten in ons team voor bijvoorbeeld rekenen, taal/lezen, cognitieve talenten of gedrag.

 
Het kan voorkomen dat een leerling meer nodig heeft, dan wat wij in de basis aanbieden. In overleg met ouders en de leerling kunnen we dan onze orthopedagoog inzetten. Ook werken we samen met externe partners die we goed kennen, zoals Buurtplein, logopediste, Kentalis, kinderfysiotherapie. Deze externe partners zijn wekelijks bij ons op school, waardoor de lijnen kort zijn voor ons als team én voor ouders.

Eureka!Klas

Voor leerlingen die hoogbegaafd zijn of meer cognitieve uitdaging nodig hebben, dan wij op school bieden, is er de mogelijkheid om één dag per week naar onze Eureka!-klas te gaan. Hier komen leerlingen van diverse IJsselgraafscholen bij elkaar om te werken aan uitdagende projecten.