over onze school

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.

Wat zijn de taken van de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. De directie moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan deze raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan de directie. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS), deze zijn onder te verdelen in twee soorten;

Instemmingsrecht

Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over die zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Adviesrecht

In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen (het samengaan met een andere school) en het aanstellingsbeleid en ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen.

Hoe vaak komt de Medezeggenschapsraad bij elkaar?

Gemiddeld één keer per maand komt de Medezeggenschapsraad bij elkaar.

De notulen van de vergaderingen worden beschikbaar gemaakt via het ouderportaal van de school. Wilt u een keer een vergadering van de Medezeggenschapsraad bijwonen, dan bent u van harte welkom.

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad van OBS Mozaïek bestaat uit zes personen: drie leerkrachten en drie ouders. De taken zijn in overleg evenredig verdeeld. Een lid van de MR is afgevaardigde namens de school bij de GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Leden van de MR:

Personeelsgeleding:
Rineke Vos
Hélène Donderwinkel
Max Ruesink

Oudergeleding:
Leontien Colenbrander
Jorda ter Brugge
Arenda Gerritsen

Wat kan de Medezeggenschapsraad voor u betekenen?

De Medezeggenschapsraad vertegenwoordigt alle leerkrachten en alle ouders; dus ook u. Heeft u vragen, opmerkingen of bent u het niet eens met zaken die de school aangaan? Dan kunt u altijd contact met één van ons opnemen. Mailen kan natuurlijk ook: mr@obsmozaiek.nl

Vergaderdata schooljaar 2019/2020

  • 16 september 2019
  • 13 november 2019
  • 15 januari 2020
  • 19  februari 2020
  • 25 maart 2020
  • 27  mei 2020
  • 17 juni 2020
  • 8 juli 2020

 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Stichting IJsselgraaf heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin personeel en ouders op stichtingsniveau zijn vertegenwoordigd.