Medezeggenschapsraad

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.

Wat zijn de taken van de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. De directie moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan deze raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan de directie. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS), deze zijn onder te verdelen in twee soorten;

 1. Instemmingsrecht

Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over die zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Een overzicht van alle onderwerpen vindt u in het activiteitenplan 2020-2021

 1. Adviesrecht

In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen (het samengaan met een andere school) en het aanstellingsbeleid en ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen.

Hoe vaak komt de Medezeggenschapsraad bij elkaar?

Gemiddeld één keer per maand komt de Medezeggenschapsraad bij elkaar.

De notulen van de vergaderingen worden beschikbaar gemaakt via het ouderportaal van de school. Wilt u een keer een vergadering van de Medezeggenschapsraad bijwonen, dan bent u van harte welkom.

 Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad van OBS Mozaïek bestaat uit zes personen: drie leerkrachten en drie ouders. De taken zijn in overleg evenredig verdeeld. Een lid van de MR is afgevaardigde namens de school bij de GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

De volgende leden zitten in de MR:

 Personeelsgeleding:
Angélique Knoppert
Stefan Bus
Max Ruesink

Oudergeleding:
Arenda Gerritsen
Luke Gilbers
Jorda ter Brugge

Wat kan de Medezeggenschapsraad voor u betekenen?

De Medezeggenschapsraad vertegenwoordigt alle leerkrachten en alle ouders; dus ook u. Heeft u vragen, opmerkingen of bent u het niet eens met zaken die de school aangaan? Dan kunt u altijd contact met één van ons opnemen. Mailen kan natuurlijk ook: mr@obsmozaiek.nl

Daarnaast willen wij kenbaar maken dat MR vergaderingen openbaar zijn. Ouders en teamleden zijn van harte welkom. Om de vergadering goed te laten verlopen is het volgende van belang:

 • Als toehoorders een onderwerp besproken willen hebben, dan dient dit voor aanvang van de vergadering bekend gemaakt te worden.
 • Toehoorders nemen niet deel aan de vergadering, tenzij dit in deze agenda is aangegeven of tijdens de vergadering wordt besloten.

Vergaderdata schooljaar 2021/2022

 • Donderdag 9 september 2021
 • Woensdag 6 oktober 2021
 • Donderdag 11 november 2021
 • Woensdag 15 december 2021
 • Donderdag 20 januari 2022
 • Woensdag 9 maart 2022
 • Donderdag 14 april 2022
 • Woensdag 18 mei 2022
 • Donderdag 23 juni 2022

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Stichting IJsselgraaf heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin personeel en ouders op stichtingsniveau zijn vertegenwoordigd. Contactpersoon namens de GMR is Max Ruesink

Bestanden Medezeggenschapsraad