handige informatie

INFORMATIE

Mozaïeknieuws:

Ongeveer een keer in de vier weken verschijnt het Mozaïeknieuws. Hierin vindt u het laatste nieuws over onze school, met bijdragen van leerkrachten, leerlingen, ouderraad, medezeggenschapsraad . De nieuwsbrief wordt elektronisch verstuurd. Zorg ervoor dat veranderingen van uw e-mailadres bij school bekend is.

Prikbord:

Bij iedere entree hangt een prikbord. Hierop kunt u de laatste informatie vinden.

Actuele, dringende zaken communiceren we ook per e-mail.

Het is van belang dat wij altijd over uw juiste mailadres beschikken.

Contactavonden:

Tijdens de zogenaamde tien minutengesprekken wordt u uitgenodigd om het rapport van uw kind met de leerkracht te bespreken. Wij proberen het rooster altijd zo te maken, dat u zo weinig mogelijk wachttijd hebt, indien u meerdere gesprekken heeft. Is het rooster klaar, dan gaan wij daar niet meer in schuiven. Ouders die (onverwacht) niet kunnen, wordt altijd de mogelijkheid geboden om buiten de gespreksavonden een andere afspraak te maken.Overigens zijn ouders die zelf behoefte hebben aan een gesprek altijd ( op afspraak) welkom. De adviesgesprekken voor groep 8 zijn nog niet ingepland, evenals de voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs. U krijgt hierover tijdens de algemene voorlichtingsavond meer informatie.

Bewegingsonderwijs

Groep:

 

 

3

woensdag

vrijdag

4a

woensdag

vrijdag

4b

woensdag

vrijdag

5a

woensdag

vrijdag

5b

vrijdag (zaal Kleurrijk)

(blokuur)

6

woensdag (zaal Kleurrijk)

(blokuur)

7a

woensdagmorgen(Bongerd)

(blokuur)

7b

woensdagmorgen (Bongerd)

(blokuur)

8a en 8B

vrijdagmiddag(Bongerd)

(blokuur)

Speciale activiteiten:

Komend  jaar geven wij speciale aandacht aan Kanjertraining. Dit is een erkend programma voor training op  sociaal-emotioneel gebied.

Tijdens de eerste schooldagen houden we introductiedagen, die bedoeld zijn om elkaar in de nieuwe situatie weer te leren kennen.

Fietsenstalling

Voor de fietsen is bij het plein een aparte plek ingericht. Als je dicht bij school woont kom je natuurlijk gewoon te voet. Op het plein mag niet gefietst worden. Wij verwachten dat iedereen bij het toegangshek afstapt.

Noodadres

Wilt u een noodadres en telefoonnummer doorgeven, waarop wij u of iemand anders kunnen bereiken als daartoe aanleiding is? Ook ontvangen wij natuurlijk graag tussentijdse wijzigingen in noodadresgegevens of telefoonnummers.

Schoolfotograaf

Meerdere ouders hebben de vraag gesteld of er elk jaar een complete set foto’s gemaakt kan worden. Zo is er een mooi tijdsbeeld van de schoolhistorie. Uiteindelijk is het natuurlijk zo, dat ouders zelf beslissen over het wel of niet kopen. We gaan dat vanaf dit schooljaar doen. Hoe dat precies in zijn werk gaat, zullen we per nieuwsbrief communiceren.

Studiedagen team

Dit jaar staan er vier studiedagen voor de groepen 1 t/m 8. Verder hebben de kleutergroepen en de groepen 3 en 4 elk twee dagen vrij. Wij gebruiken deze dagen om te kunnen toetsen en observeren in de parallelgroep) De groepen 5 t/ 8 hebben elk 1 dag vrij om te kunnen toetsen. De dagen vindt u terug in de schoolkalender.  Alle kinderen maken daarmee ruim voldoende lesuren gedurende het schooljaar.

Vader- en Moederdag

De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 maken iets voor hun vader of moeder.

Buitenschoolse ondersteuning

Scholen worden in toenemende mate de vraag voorgelegd om toestemming te verlenen voor onderzoek/begeleiding onder schooltijd door derden (denk aan logopedie, fysiotherapie, medisch psychologisch of didactisch onderzoek, medisch psychologische of didactische begeleiding). Die activiteiten worden in veel gevallen geïnitieerd en gefinancierd door de ouders.  Hoe wij hier als o.b.s. Mozaïek mee omgaan kunt u lezen in het protocol buitenschoolse ondersteuning dat op school ter inzage ligt.

Instroom nieuwe kleuters

Wanneer een kleuter 4 jaar wordt, mag het voor zijn vierde verjaardag twee keer een ochtend kennis maken. De eindtijd wordt met u afgesproken. Het inlopen tijdens de laatste 4 schoolweken wordt gezien de extra activiteiten en de grootte van de groepen beperkt tot de doorschuifochtend.

Zindelijkheid

Het komt voor, dat een kleuter niet zindelijk is als hij/zij 4 jaar is. U zult begrijpen, dat het voor ons onmogelijk is om kinderen, die nog luiers dragen te verschonen. Als uw kind op school komt, verwachten wij dat hij/zij zelfstandig naar de wc kan gaan. Natuurlijk willen wij uw kind helpen met een “moeilijke” knoop en helpen herinneren om op tijd naar de wc te gaan. Als het zindelijk zijn te maken heeft met een lichamelijke afwijking, zullen we, voordat uw kind op school komt, met elkaar overleggen hoe we hiermee omgaan.

Schoolreis

Drie jaren achter elkaar is er een schoolreis en daarna volgt een jaar een schoolfeest bij school. Dit jaar is er een schoolreis.

Kleinigheden

Wilt u de laarzen van de kinderen van een naam voorzien en onder de kapstok zetten? Wilt u zorgen voor een lus in de jas en deze jas ook van een naam voorzien?

De lunchtassen van de kinderen kunnen op de planken boven de kapstok worden geplaatst.

Nieuwe kinderen krijgen eenmalig  gratis lunchtasje. Kwijt of stuk, u kunt ze op school kopen voor € 2,50.

Gevonden voorwerpen

Bent u iets kwijt? Misschien ligt het bij meneer Mario in de conciërgeruimte. In nieuwsbrieven maken we u erop attent dat er weer kijkmomenten zijn voor gevonden voorwerpen.

Tips voor een gezonde ‘pauzehap’

Het Voedingscentrum geeft het volgende advies: De ochtendpauze op school is het moment om even iets te eten en te drinken. Dat is belangrijk om het vol te kunnen houden tot de lunch. Maar een pauzehap is niet bedoeld als een hele maaltijd. Geef daarom iets mee dat niet te groot is en niet te veel calorieën levert. Te denken valt aan een beker drinken, een boterham of een stukje fruit.

Een beker met drinken is goedkoper dan een pakje en beter voor het milieu. Een vriendelijk verzoek om vooral in de onderbouw overal de naam van uw kind op te zetten. Wij zijn een traject aan het verkennen om alle kinderen te voorzien van hetzelfde koeltasje, waarop de naam van het kind geschreven kan worden. U hoort hier aan het begin van het schooljaar meer over.

Trakteren: hoe groter, hoe beter?

Door de enorme hoeveelheid informatie van alle kanten en de overvloed aan keuzes, is soms door de bomen het bos niet meer te zien. Wat kun je bijvoorbeeld beter wel en niet uitdelen, als je een beetje om de gezondheid van de kinderen wilt denken? Het Voedingscentrum geeft het volgende advies: Het beste moment om te trakteren is vlak voor of vlak na de ochtendpauze. De traktatie valt dan samen met het pauzehapje en is zo minder belastend voor het gebit.

Klein maar fijn

Een belangrijk uitgangspunt is dat een traktatie een extraatje is. Hij hoeft dus niet groot te zijn! Zowel in zoet als in hartig zijn goede keuzes te maken. Voor meer informatie www.voedingscentrum.nl of www.gezondtrakteren.nl

Verjaardag groep 1 en 2

De ouders van een kleuter die 5 jaar wordt, worden uitgenodigd om de verjaardag in de kring ( van 8.30 tot ong. 9.15 uur ) mee te vieren. Helaas kunnen er geen broertjes of zusjes mee.

Speelgoed 

Natuurlijk mogen de kinderen speelgoed laten zien:

  • Wanneer uw kind jarig is, mag het een cadeau meenemen om te laten zien.
  • Na het sinterklaasfeest spreken wij met de kinderen af, wanneer zij een cadeau mogen laten zien.
  • Wanneer we over een bepaald thema werken, vragen wij de kinderen wel eens dingen mee te brengen die bij dat thema horen.
  • Wanneer kinderen voor het eerst naar school gaan, mogen ze, als ze daar behoefte aan hebben, een tijdje een knuffel meenemen.

Verzekering

Elk schooljaar gaan er groepen van onze school op excursie, naar de schouwburg, op kamp, etc. Altijd zijn er dan bereidwillige ouders, die de leerlingen met hun auto vervoeren. De bezitter van die auto dient in het bezit te zijn van een inzittendenverzekering. Een ongeluk zit in een klein hoekje! Met zo’n verzekering bent u dan gedekt. De school is verzekerd voor medische kosten, die aantoonbaar niet uit uw zorgverzekering worden vergoed. Schade aan goederen dienen altijd via uw eigen verzekering te lopen, dan wel via de WA-verzekering van de veroorzaker.

Verlofregeling

Gezien de wettelijke leerplicht van de kinderen, kan er buiten de schoolvakanties slechts bij gewichtige omstandigheden verlof worden verleend. Onder gewichtige omstandigheden wordt o.a. verstaan: huwelijksfeesten, jubilea e.d. van familieleden, overlijden (telefonisch contact is dan voldoende). Extra verlof moet schriftelijk gemotiveerd worden aangevraagd bij de directeur (formulier hiervoor vindt u bij de hoofdingang). Vakantieaanvragen worden altijd doorgeleid naar de leerplichtambtenaar van de gemeente. De plicht om aan te tonen dat er gewichtige redenen zijn, berust bij u. De school dient de aanwijzingen van de leerplichtambtenaar te volgen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder “Verlof buiten schoolvakanties en de leerplicht”. Deze folder kunt u op school verkrijgen.

De Ouderraad

De leden van de ouderraad zijn ouders die op vrijwillige basis het schooljaar voor de kinderen willen veraangenamen met leuke activiteiten. Het gaat dan om activiteiten die niet meer zijn weg te denken uit het schoolbeeld en buiten het directe lesprogramma vallen, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas en Kerst, de schoolreis of het schoolfeest en de sportdag. Deze activiteiten worden door de ouderraad georganiseerd, in samenwerking met leerkrachten. De activiteiten worden gefinancierd uit de ouderbijdrage die elk schooljaar per kind geïnd wordt. Tijdens de jaarlijkse informatieve ouderavond aan het begin van het schooljaar wordt de hoogte van deze bijdrage vastgesteld. In de ouderbijdrage zit een bedrag voor schoolreizen, dan wel het schoolfeest. Ouders, die onze school bezoeken, geven daarmee aan hiermee akkoord te gaan.

De ouderraad, bestaande uit een dagelijks bestuur van voorzitter, penningmeester en secretaris en algemene leden heeft iedere zes weken een vergadering. In die vergaderingen worden onder meer de komende activiteiten besproken en activiteiten die zijn geweest geëvalueerd. Een afgevaardigde van het team is altijd aanwezig tijdens de vergaderingen. Verder onderhouden de ouderraad en de medezeggenschapsraad onderling contact.

Bij de start van elk nieuw schooljaar wordt een activiteitenkalender gemaakt. Per activiteit wordt een werkgroep samengesteld uit leerkrachten en ouderraadleden, die vervolgens de betreffende activiteit gaan uitwerken en organiseren. Voor de uitvoering van sommige activiteiten wordt de hulp ingeroepen van ouders, zoals bij de Pietenochtend of de sportdagen.

Verder zijn de verkeersouder en het kriebelteam verbonden aan de ouderraad.

De verkeersouder houdt zich bezig met het verkeer en de verkeersveiligheid rondom de school. Verder maakt de verkeersouder het mede mogelijk dat groep 7 het praktische deel van het verkeersexamen af kan leggen.

Het kriebelteam verzorgt de hoofdluiscontrole. Na iedere schoolvakantie houdt het team controles. Door deze consequente controles worden slechts incidenteel neten en/of luizen geconstateerd. Bij constatering thuis, dringen wij er ten zeerste op aan dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de betreffende groepsleerkracht. Mede door de medewerking vanuit het thuisfront kan het kriebelteam adequaat optreden en krijgen neten en luizen nauwelijks nog kans krijgen zich te verspreiden op onze school.

De ouderraad kan op alle fronten altijd hulp gebruiken. Wilt u meer informatie? Stuur gerust een mail naar or@obsmozaiek.nl.

De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad, kortweg MR, is het orgaan binnen de school dat actief invloed kan uitoefenen op het beleid van de school door de belangen van de hieronder genoemde groeperingen zo goed mogelijk te behartigen. Vergelijk het met de ondernemingsraad van een bedrijf. Deze groeperingen zijn :

  • De leerkrachten en het overige personeel
  • De vrijwilligers en de ouders die helpen bij de uitvoering van het onderwijs
  • De leerlingen en hun ouders

De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die op school betrekking hebben. Soms is er zelfs sprake van verplichte raadpleging door het bestuur en beschikt de MR over instemmingsrecht. Openheid, openbaarheid en overleg binnen de school bevorderen is verder een belangrijke taak van de MR het Arbo-plan, het Bestuursformatieplan, het Schoolformatieplan, huisvesting en veiligheid, maar ook de functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn onderwerpen waarover de MR praat.

De MR houdt zich dus niet alleen bezig in bestuurlijke zin, maar is heel direct betrokken bij de praktische invulling van het onderwijs binnen obs Mozaïek.

De MR telt 8 leden. Daarvan komen er 4 uit de personeelsgeleding en 4 uit de oudergeleding. De directeur is adviserend lid van de medezeggenschapsraad en soms vertegenwoordiger van het schoolbestuur. Verder hebben de MR en de Ouderraad onderling contact. Zaken, die school overstijgend zijn worden behandeld in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de stichting IJsselgraaf.

Op de site www.obsmozaiek.nl kunt u over alle actuele zaken van de MR lezen. Ook ziet u daar welke leden dit jaar zitting hebben in de MR.

Heeft u als ouder vragen over de MR of zijn er onderwerpen die u graag besproken zou willen hebben, dan kunt u contact opnemen met één van de MR-leden. Of u kunt gebruik maken van het email adres: mr@obsmozaiek.nl.